Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/mppsorg/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 245

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/mppsorg/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 245

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/mppsorg/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 249

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/mppsorg/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 249

Warning: strftime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/mppsorg/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 250

Warning: strftime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/mppsorg/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 250
Среда, Декември 01, 2021
Text Size

Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/mppsorg/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 56

Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/mppsorg/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 56

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/mppsorg/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/mppsorg/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198

Повик за избор на претседател и секретаријат на МППС

Врз основа на Одлука за распишување избори за претседател и секретаријат на МППС, донесена од страна на Извршниот одбор на МППС на 25.05.2021 година и врз основа на членовите 29 и 48 од Статутот на МППС од 18.03.2016 година, Македонската платформа против сиромаштијата (МППС) објавува

 

Повик за избор на претседател и секретаријат на МППС

Сојузот на здруженија на граѓани „Македонска платформа против сиромаштијата“ (МППС) е сојуз во кој на доброволна основа членуваат здруженија на граѓани и поединци, со цел да се намали сиромаштијата преку промоција на социјалната правда, партиципативната демократија, заштитата на човековите права, еднаквоста, недискриминацијата и владеењето на правото.

 

Целите на МППС се:

 • Да придонесува кон намалување на сиромаштијата и поттикнување на социјалната вклученост.
 • Развивање на културните, економските, социјалните и други општествени вредности.
 • Развивање силна мрежа во борбата против сиромаштијата.
 • Работа со сиромашни заедници и нивно зајакнување.
 • Промоција на недискриминација и еднаквост за сите.
 • Унапредување на партиципативната демократија.
 • Имплементација на принципите на одржлив развој во нашите активности, со конечна цел да се обезбеди стабилен развој и поквалитетен живот за идните генерации.
 • Застапување, лобирање и влијание врз јавните политики и стратегии од областа на социјалната заштита, здравствената заштита, вработувањето, сиромаштијата, социјалното вклучување, човековите права и недискриминацијата.
 • Подигање на свеста кај општата и стручна јавност за прашања поврзани со сиромаштијата и социјалната исклученост
 • Вклучување на МППС во развиените мрежи за борба против сиромаштијата, на регионално и на европско ниво.
 • Вклучување на сиромашните, маргинализираните, ранливите и на дискриминираните заедници во сите процеси и нивоа на одлучување што ги засегаат нив.
 • Зајакнување на капацитетите на членките на МППС.
 • Спроведување истражувања и анализи на полето на сиромаштијата, човековите права, социјалното вклучување, (не)дискриминацијата, здравствената заштита, вработувањето, образованието, како и предлагање мерки за надминување на утврдените проблеми.

Превземи повик за кандитатура за претседател поединец obrazec_kanditatura_pretsedatel_poedinec.pdf 

Превземи повик за  кандитатура за претседател за член од друга организација obrazec_kanditatura_pretsedatel_za_clen_od_organziacija.pdf 

Превземи повик за  кандитатура за претседател за сопсвен член obrzaec_za_kanditatura_sopsven_clen_pretsedatel.pdf 

Услови и критериуми за кандидирање на преседател МППС

За претседател на МППС треба да биде предложено активно лице од сопствената организација или лице од друга организација за кое матичната организација го одобрува предлогот. Член поединец може да се самокандидира за Претседател или да биде предложено од друга членка на Собранието

Според член 32 од Статутот, претседателот на МППС ги има следниве права и обврски:

 • свикува и подготвува седници на Собранието;
 • ја претставува и застапува МППС во правниот промет со трети лица;
 • ја кординира работата на МППС и воспоставува контакти со други организации.
 • ги потпишува и се грижи за спроведување на одлуките, заклучоците и другите акти на Собранието;
 • заедно со секретаријатот е овластен потписник на жиро-сметката на МППС;
 • ги свикува и раководи со седниците на Извршниот одбор;
 • обезбедува поддршка во работата и активностите на Собранието, Извршниот одбор и другите тела и органи на МППС;
 • поднесува годишен извештај за својата работа до Собранието на МППС,
 • врши и други работи што му се ставени во надлежност со закон, подзаконски акти и овој Статут.

Кандидатите за претседател на МППС мора да ги исполнуваат следните услови:

 1. Има искуство од најмалку 5 години во граѓански сектор
 2. Има препознатливи и видливи резултати во своето работење на локално, национално и интернационално ниво
 3. Поседува личен интегритет и е почитуван во заедницата, прифаќа мнозински позиции и ги почитува мислењата на малцинствата
 4. Поседува знаење во областа на сиромаштијата, социјалната исклученост, социјалната заштита и останатите теми од областа на делувањето на МППС
 5. Има претходно искуство во раководење со организација или координирање на организации, иницијативи или групи.
 6. Има капацитет и способност за развој на организацијата поттикнувајќи сопственост и учество меѓу членките
 7. Има капацитет да обезбеди демократско ниво при донесување одлуки на органите на МППС
 8. Има истакнати лидерски, комуникациски и организациски вештини и способност за тимска работа.
 9. Знае странски јазик (англиски или француски) и способност за работа со компјутер.

Услови и критериуми за кандидирање на секретаријат на МППС

За секретаријат може да се номинира било која членка на Собранието на МППС и тоа не може да биде  член поединец на МППС. Членка на МППС може да се самокандидира за позицијата.

Според член 49 од Статутот на МППС, секретаријатот на МППС ги врши следните работи:

 • врши редовно известување на членките за активностите на МППС;
 • идентификува можности за финансирање на МППС;
 • учествува во спроведувањето на стратешкиот план, годишна програма за работа и други акти усвоени од Собрание на МППС;
 • учествува во подготовката и спроведувањето на проекти во интерес на членките на МППС;
 • ги координира активностите на членките на МППС при спроведувањето на заеднички иницијативи и проекти;
 • организира работни групи за поднесување на заеднички иницијативи од страна на членките на МППС;
 • поднесува годишен извештај за својата работа до Извршен одбор, Надзорен одбор и Собранието на МППС.

Кандидатите кои ќе се пријават за секретаријат на МППС мора да ги исполнуваат следните услови, односно тоа може да биде организација членка на МППС која:

 1. Е активна во граѓански сектор повеќе од 3 години и против неа нема никакви кривични дела
 2. Има канцелариски и технички можности за исполнување обврските кои призлегуваат од Статутот на МППС
 3. Има искуство во идентификување на можности за финансирање, подготовка и спроведување на проекти
 4. Има искуство во координирање на активности – иницирање и спроведување на иницијативи и проекти со вклучени повеќе партнери
 5. Поседува флексибилност и посветеност кон мисијата на МППС
 6. Има капацитет да обезбедува поддршка и да остварува квалитетна соработка со органите и членките на МППС
 7. Се обврзува на чување на угледот и деловните тајни на МППС

Превземи Obrazec_kanditatura_sekretarijat.pdf 

Напомена: При кандидирањето да се внимава претставник од една организација да биде дел само на едно од раководните тела.

     

Пријавување на кандидати за претседател и секретаријат на МППС

Повикот за избор на претседател и секретаријат на Македонската платформа против сиромаштијата (МППС) се објавува на 09.06.2021 година и истиот ќе биде отворен заклучно до 25.06.2021 година, до 12 часот.

Кандидатите за претседател треба да испратат пополнет образец за кандидатура, професионална биографија на македонски јазик и истовремено да пополнат онлајн апликацијата на следниот линк  https://bit.ly/2TUmzfh

Кандидатите за секретаријат треба да испратат пополнет образец за кандидатура и работно портфолио на организацијата на македонски јазик.

Документите треба да се испратат по електронски пат на Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите со назнака Кандидатура.

Пријавите треба да пристигнат најдоцна до 25.06.2021 година (петок) до 12 часот.

Сите прашања во врска со повикот може да ги поставите на Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Arhiva-Baner-o

doniraj

Членка на

eapn-logo

Движење за достоинствен живот

ПУБЛИКАЦИИ

11 Evropski Sostanok
Download EAPN_Tolkuvac_2_MK
Download EAPN_Tolkuvac_2_AL

МППС на социјалните мрежи:

Придружете ни се на Facebook Следи не на twitter Посетете го нашиот блог Посетете го нашиот youtube канал Следи не на flickr